Podmienky používania Turista

Úvod k pravidlám používania aplikácie spoločnosti

Tieto pravidlá , ktoré môžu byť z času na čas pozmenené, sa vzťahujú na všetky naše služby poskytované on-line priamo alebo nepriamo , prostredníctvom mobilných zariadení, e-mailu alebo telefónu. Prístupom, prehliadaním alebo používaním našej (mobilnej) stránky alebo akýchkoľvek našich aplikácií prostredníctvom ktorejkoľvek platformy (odteraz pod spoločným názvom "platforma") a/alebo dokončením rezervácie potvrdzujete a súhlasíte, že ste čítali porozumeli a súhlasili s podmienkami uvedenými nižšie (vrátane prehlásenia o ochrane osobných údajov).

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú prístup k aplikáciám, webovým stránkam, obsahu, produktom a Službám (ďalej len „Služby“) alebo ich používanie vami ako jednotlivcom z akéhokoľvek štátu na svete, ktoré poskytla spoločnosť Kaktus Group, (ďalej len „Kaktus“ alebo „prevádzkovateľ“).

PREČÍTAJTE SI TIETO PODMIENKY STAROSTLIVO PREDTÝM, AKO VYUŽIJETE PRÍSTUP K SLUŽBÁM, ALEBO ICH POUŽIJETE.

Váš prístup k Službám a ich používanie predstavuje váš súhlas, že budete viazaní týmito Podmienkami, ktorými sa zriaďuje zmluvný vzťah medzi vami a spoločnosťou Kaktus. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nemôžete využiť prístup k Službám a ani ich použiť. Spoločnosť Kaktus môže okamžite ukončiť tieto Podmienky alebo Službu, prípadne vo všeobecnosti prestať poskytovať, alebo zamedziť vám prístup k Službám, alebo akejkoľvek ich časti kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu.

Na určité Služby sa môžu vzťahovať aj doplňujúce podmienky, ako sú napríklad zásady pre konkrétnu udalosť, činnosť alebo propagačnú akciu, a tieto doplňujúce podmienky vám budú poskytnuté v súvislosti s príslušnými Službami. Doplňujúce podmienky sú doplnením a budú sa považovať za súčasť Podmienok na účely príslušných Služieb. V prípade rozporu medzi nimi budú mať doplňujúce podmienky prednosť pred týmito Podmienkami s ohľadom na príslušné Služby.

Spoločnosť Kaktus môže priebežne meniť a dopĺňať Podmienky týkajúce sa Služieb. Zmeny a doplnenia nadobudnú účinnosť po zverejnení takto zmenených Podmienok spoločnosťou Kaktus na tomto mieste alebo po zverejnení zmenených politík, alebo doplňujúcich podmienok na príslušnej Službe alebo Platforme. Vaše pokračovanie vo využívaní prístupu alebo používaní týchto Služieb po takomto zverejnení, znamená váš súhlas s viazanosťou Podmienkami v ich platnom znení.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov v súvislosti so Službami sa vykonáva tak, ako je uvedené v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Kaktus. Spoločnosť Kaktus môže poskytnúť spracovateľovi sťažností, alebo poisťovni všetky potrebné informácie (vrátane vašich kontaktných informácií) v prípade sťažnosti, sporu alebo konfliktu, ktoré môžu zahŕňať aj náhradu škody, ktorá sa týka vás a nezávislého poskytovateľa, a ak sú tieto informácie alebo údaje potrebné na vyriešenie sťažnosti, sporu alebo konfliktu.

Článok I.

Služby

Služby predstavujú technologickú platformu, ktorá umožňuje používateľom mobilných aplikácií alebo webových stránok spoločnosti Kaktus poskytovaných v rámci Služieb (každá samostatne ako „aplikácia“) na zabezpečenie a naplánovanie spoznávania miest, alebo objavovania neobyčajných atrakcií u poskytovateľov týchto služieb, ktorí sú nezávislé tretie strany vrátane nezávislých poskytovateľov spoznávaní miest, či objavovaní neobyčajných atrakcií, ktorí sú tretími stranami na základe zmluvy so spoločnosťou Kaktus. Pokiaľ to nebude inak dohodnuté so spoločnosťou Kaktus samostatnou písomnou zmluvou s Vašou osobou, Služby sa poskytujú výlučne na vaše osobné, nekomerčné používanie. POTVRDZUJETE, ŽE SPOLOČNOSŤ Kaktus NEPOSKYTUJE PRIAMO SLUŽBY V OBLASTI SPOZNÁVANIA MIEST, ČI OBJAVOVANIA NEOBYČAJNÝCH ATRAKCIÍ, ANI NEKONÁ AKO SPRIEVODCA A NEFUNGUJE AKO POSKYTOVATEĽ PREHLIADOK, A ŽE VŠETKY TAKÉTO SPOZNÁVACIE SLUŽBY SÚ POSKYTOVANÉ NEZÁVISLÝMI DODÁVATEĽMI, KTORÍ SÚ TRETÍMI STRANAMI, A KTORÍ NIE SÚ ZAMESTNANCAMI SPOLOČNOSTI Kaktus, ANI ŽIADNEJ Z JEJ PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ.     

Článok II.

Licenica

Pod podmienkou dodržiavania týchto Podmienok vám spoločnosť Kaktus udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú a neprenosnú licenciu, ktorú nemožno poskytnúť ďalej na:

- prístup k aplikáciám a ich používanie výlučne na vašom osobnom zariadení v súvislosti s vaším používaním Služieb

- prístup a používanie akéhokoľvek obsahu, informácií a súvisiacich materiálov, prípadne poskytnutých prostredníctvom našich Služieb; v každom prípade slúžiacim len na vaše osobné nekomerčné používanie      

Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené na základe týchto Podmienok, si vyhradzuje spoločnosť Kaktus a poskytovatelia licencie spoločnosti Kaktus

Článok III.

Obmedzenia

Nesmiete:

 • odstraňovať žiadne oznámenia o autorských právach, ochranných známkach, či iných majetkových právach zo žiadnej časti služieb
 • reprodukovať, meniť služby, vyhotovovať odvodené práce založené na nich, distribuovať ich, poskytovať na ne licenciu, požičiavať ich, predávať, ďalej predávať, prevádzať, verejne zobrazovať, verejne predstavovať, odovzdávať, šíriť, vysielať, ani inak využívať služby okrem prípadov, ktoré výslovne povolí spoločnosť Kaktus
 • rozoberať, spätne analyzovať ani rozkladať Služby, okrem prípadov, ktoré povoľujú platné právne predpisy
 • poskytovať odkaz, odzrkadľovať alebo rámcovať akúkoľvek časť Služieb
 • zabezpečovať, ani inak spúšťať akékoľvek programy, alebo skripty na účely poškodzovania, indexovania, skúmania alebo iného získavania údajov akejkoľvek časti Služieb, alebo neprimeraného zamedzovania alebo sťažovania prevádzky, a/alebo fungovania akejkoľvek časti Služieb
 • pokúšať sa získať neoprávnený prístup alebo poškodzovať akýkoľvek aspekt Služieb, alebo ich súvisiacich systémov, či sietí
 • útočiť , obťažovať či vulgárne sa vyjadrovať na adresu ostatných užívateľov
 • publikovať nevhodný obsah – ako napr. protispoločenské názory, nevhodné symboly smerujúce proti potláčaniu základných práv a slobôd, názory proti slobode vierovyznania, rasy, nenávistné prejavy, propagovať politické hnutia či strany, erotický obsah a iné nevhodné názory
 • registrovať sa pod falošnou identitou, prípadne využívať neoprávnene údaje inej osoby
 • prihlasovať sa do účtov iných užívateľov, aj ak máte ich prístupové údaje
 • publikovať a šíriť spam, či akúkoľvek inú reklamu, ktorá nie je súčasťou reklamnej kampane spoločnosti Kaktus
 • útočiť pomocou IT zariadenia na aplikácie a weby prevádzkované spoločnosťou Kaktus a snažiť sa tým negatívne ovplyvňovať chod celého systému
 • osoba vykonávajúca spoznávania miest nesmie nijakým spôsobom ohroziť život, zdravie ani majetok klienta, nijako ohroziť klienta, ani ho vystaviť nebezpečenstvu, a to ani so súhlasom klienta. Takisto smie odmietnúť poskytnúť služby v mieste vojnového stavu, v nebezpečných miestach, aj za predpokladu, že ho o to klient požiada. Nesmie klienta zaviesť na miesta neznáme, prípadne kam klient nechcel ísť. Nesmie klienta proti jeho vôli viesť po miestach nebezpečných, alebo priamo ohrozujúcich jeho život, zdravie či majetok

V prípade porušenia týchto ustanovení si spoločnosť vyhradzuje právo zablokovať prístup užívateľovi ku všetkým aplikáciám a webom, ktoré prevádzkuje.  

Článok IV.

Práva duševného vlastníctva

 • Služby a všetky práva k nim sú a zostanú majetkom spoločnosti Kaktus alebo držiteľov licencie spoločnosti Kaktus. Týmito Podmienkami ani používaním Služieb sa vám nepostupujú ani neudeľujú žiadne práva:
 • na služby alebo funkcie súvisiace so Službami, okrem obmedzenej licencie udelenej vyššie
 • na používanie, alebo akékoľvek odvolávanie sa na obchodné mená Kaktus, logá, názvy produktu a služby, ochranné známky či značky služieb spoločnosti, alebo držiteľov licencie  

Na používanie väčšiny funkcií Služieb je potrebné, aby ste sa zaregistrovali a udržiavali svoj osobný používateľský účet Služieb aktívny (ďalej len „účet“). Na získanie účtu musíte mať najmenej 18 rokov, alebo vek zákonnej dospelosti vo vašej jurisdikcii (ak je iný ako 18 rokov). Registrácia účtu si vyžaduje, aby ste spoločnosti Kaktus poskytli určité osobné informácie, ako je vaše meno, email, vek, fotka

Súhlasíte, že vo svojom účte budete udržiavať presné, úplné a aktuálne informácie. V prípade, že v účte nebudete udržiavať presné, úplné a aktuálne informácie vrátane neplatného alebo exspirovaného spôsobu platby, môže dôjsť k tomu, že nebudete mať prístup k Službám a nebudete ich môcť používať a spoločnosť Kaktus s vami ukončí túto zmluvu. Ste zodpovedný/-á za všetky činnosti, ktoré sa vykonajú pod vaším účtom a súhlasíte, že budete vždy zachovávať bezpečnosť a dôvernosť svojho používateľského mena a hesla pre účet. Pokiaľ to písomne nepovolí spoločnosť Kaktus, môžete mať len jeden účet

Článok V.

Požiadavky na používateľa a jeho správanie

Služba nie je k dispozícii na používanie osobami vo veku mladším ako 18 rokov. Nesmiete povoliť tretím stranám používať váš účet a nesmiete umožniť osobám do 18 rokov, aby prijímali akékoľvek služby od poskytovateľov, ktorí sú tretie strany, pokiaľ nie ste s nimi. Nesmiete postúpiť, ani inak previesť svoj účet na žiadnu inú fyzickú, či právnickú osobu. Súhlasíte, že pri používaní Služieb budete dodržiavať všetky platné právne predpisy, a Služby budete používať len na zákonné účely (napr. nie na prehliadky území so zákazom vstupu alebo nebezpečných území kam Vy ako sprievodca nemáte vyslovený prístup). Pri svojom používaní Služieb nespôsobíte obťažovanie, ublíženie na zdraví, rušenie, nepohodlie ani poškodenie majetku či už poskytovateľovi, ktorý je treťou stranou, ani žiadnej inej strane. Za určitých okolností môžete byť požiadaný/-á, aby ste poskytli doklad totožnosti na prístup k Službám alebo ich používanie a súhlasíte, že vám môže byť zamedzený prístup k Službám, pokiaľ odmietnete poskytnúť doklad totožnosti.

Článok VI.

Sieťový prístup a zariadenia

Ste zodpovedný/-á za získanie prístupu k dátovej sieti, ktorý je potrebný na používanie Služieb. Na vaše údaje v mobilnej sieti a zasielanie odkazov sa môžu vzťahovať sadzby a poplatky, ak pristupujete k Službám alebo ich používate zo zariadenia s povoleným bezdrôtovým pripojením a za takéto poplatky a sadzby nesiete výlučnú zodpovednosť vy. Ste zodpovedný/-á za získanie a aktualizovanie kompatibilného hardvéru alebo zariadení potrebných na prístup a používanie Služieb a aplikácií, a akékoľvek ich aktualizácie. Spoločnosť Kaktus nezaručuje, že Služby, ani akákoľvek ich časť budú fungovať na akomkoľvek konkrétnom hardvéri alebo zariadení. Okrem toho Služby môžu byť predmetom nesprávneho fungovania alebo oneskorení, ktoré sú spojené s používaním internetu a elektronickou komunikáciou, za čo nie je spoločnosť zodpovedná.

Článok VII.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

SLUŽBY SA POSKYTUJÚ V AKTUÁLNOM A DOSTUPNOM STAVE. SPOLOČNOSŤ KAKTUS ODMIETA AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ A ODVODENÉ, ČI ZÁKONNÉ VYHLÁSENIA A ZÁRUKY, KTORÉ NIE SÚ VÝSLOVNE UVEDENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH, VRÁTANE ODVODENÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA OSOBITNÝ ÚČEL A NEPOŠKODZOVANIA PRÁV. OKREM TOHO SPOLOČNOSŤ KAKTUS NEVYDÁVA ŽIADNE VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ČI GARANCIE TÝKAJÚCE SA SPOĽAHLIVOSTI, VČASNOSTI, KVALITY, VHODNOSTI ČI DOSTUPNOSTI SLUŽIEB, ALEBO AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB ČI TOVAROV VYŽIADANÝCH POUŽÍVANÍM SLUŽIEB, ALEBO ŽE DANÉ SLUŽBY BUDÚ NEPRERUŠENÉ ALEBO BEZ CHÝB. SPOLOČNOSŤ KAKTUS NEZARUČUJE KVALITU, VHODNOSŤ, BEZPEČNOSŤ ČI SCHOPNOSŤ POSKYTOVATEĽOV, KTORÍ SÚ TRETIE STRANY. SÚHLASÍTE, ŽE VŠETKO RIZIKO VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB A AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB, ČI TOVARU VYŽIADANÉHO V SÚVISLOSTI S NIMI ZOSTÁVA VÝLUČNE VAŠÍM RIZIKOM V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ UMOŽŇUJÚ PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Článok VIII.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

SPOLOČNOSŤ KAKTUS NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA NEPRIAME, NÁHODNÉ, OSOBITNÉ, EXEMPLÁRNE, TRESTNÉ ALEBO NÁHODNÉ/NÁSLEDNÉ ŠKODY VRÁTANE STRATY ZISKU, STRATY ÚDAJOV, TELESNEJ UJMY ALEBO POŠKODENIA MAJETKU SÚVISIACICH S POUŽÍVANÍM SLUŽIEB, ALEBO INAK VYPLÝVAJÚCE Z ICH POUŽÍVANIA, DOKONCA AJ KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ KAKTUS UPOVEDOMENÁ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. SPOLOČNOSŤ KAKTUS NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ŠKODY, ZÁVÄZKY ČI STRATY VYPLÝVAJÚCE Z:

 • VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO SPOLIEHANIA SA NA SLUŽBY, ALEBO VAŠU NEMOŽNOSŤ PRISTUPOVAŤ K SLUŽBÁM ALEBO ICH POUŽÍVAŤ
 • ANI ZO ŽIADNYCH TRANSAKCIÍ ČI VZŤAHU MEDZI VAMI A AKÝMKOĽVEK NEZÁVISLÝM POSKYTOVATEĽOM, DOKONCA ANI V PRÍPADE, KEĎ BOLA SPOLOČNOSŤ KAKTUS UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD

SPOLOČNOSŤ KAKTUS NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ZDRŽANIE, ČI NEPLNENIE VYPLÝVAJÚCE Z PRÍČIN MIMO JEJ PRIMERANEJ KONTROLY. POTVRDZUJETE, ŽE POSKYTOVATELIA PREHLIADOK ČI SPRIEVODU, KTORÍ SÚ TRETÍMI STRANAMI POSKYTUJÚCIMI TIETO SLUŽBY VYŽIADANÉ POMOCOU NIEKTORÝCH ZNAČIEK POŽIADAVIEK V APLIKÁCII, MÔŽU POSKYTNÚŤ SPOLOČNÚ, ALEBO KOLEGIÁLNU PREHLIADKU A NEMUSIA MAŤ PROFESIONÁLNU LICENCIU ALEBO POVOLENIE. V ŽIADNOM PRÍPADE CELKOVÝ ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI KAKTUS VOČI VÁM V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A DÔVODY KONANIA NEPRESIAHNE PÄŤ STO EUR (500 EUR).

SLUŽBY SPOLOČNOSTI KAKTUS MÔŽETE POUŽÍVAŤ NA POŽIADANIE A NAPLÁNOVANIE SPOZNÁVANIA MIEST a OBJAVOVANIA NEZVYČAJNÝCH ATRAKCIÍ S NEZÁVISLÝMI POSKYTOVATEĽMI, NO SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ KAKTUS NEMÁ ŽIADNY ZÁVÄZOK ČI ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM V SÚVISLOSTI S HOCIJAKÝMI SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI VÁM NEZÁVISLÝMI POSKYTOVATEĽMI INAK, AKO JE TO VÝSLOVNE UVEDENÉ V TÝCHTO PODMIENKACH.

OBMEDZENIE A ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK V TEJTO ČASTI NEPREDSTAVUJE OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, ANI NEUPRAVUJE VAŠE PRÁVA SPOTREBITEĽA, KTORÉ NEMOŽNO VYLÚČIŤ NA ZÁKLADE PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

Súhlasíte s tým, že odškodníte a uchránite spoločnosť Kaktus a jej riaditeľov, zamestnancov a zástupcov v prípade všetkých sťažností, nárokov, strát, záväzkov a výdavkov (vrátane poplatkov za právnika) súvisiacich s:

- vaším používaním služieb alebo služieb, či tovaru získaných prostredníctvom vášho používania služieb

- vaším porušením akýchkoľvek týchto podmienok 

- používaním vášho používateľského obsahu spoločnosti Kaktus

- vášho porušenia práv akejkoľvek tretej strany vrátane poskytovateľov, ktorí sú tretími stranami; prípadne z nich vzniknutých

Článok IX.

Práva duševného vlastníctva

Ak nie je uvedené inak, softvér potrebný pre prevádzku našich služieb, alebo dostupný, a používaný našou platformou, ako aj práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv obsahu a informácií, a materiálov zverejnených na našej platforme sú vlastníctvom spoločnosti Kaktus.

Kaktus má exkluzívne vlastníctvo všetkých práv, nárokov, podielov a kapitálovej účasti (všetkých práv duševného vlastníctva, vzhľadu a prostredia vrátane infraštruktúry) platformy, prostredníctvom ktorej ponúka svoje služby (vrátane hodnotení hostí a preloženého obsahu), a preto nemáte právo kopírovať, prevádzať web scraping, hypertextovo alebo priamo prepojiť, zverejniť, propagovať, obchodovať, integrovať, využívať, kombinovať, alebo akokoľvek inak používať obsah (vrátane hodnotení klientov a preloženého obsahu), alebo našu značku bez nášho výslovného písomného povolenia. Preto týmto odstupujete, vzdávate sa a presúvate všetky práva duševného vlastníctva v prospech Kaktusu týkajúce sa používania (celkového alebo čiastočného), alebo kombinovania nášho (preloženého) obsahu (vrátane hodnotení klientov), alebo akéhokoľvek vlastnenia duševných práv platformy a všetkého (preloženého) obsahu alebo hodnotení hostí. Akékoľvek nezákonné používanie, alebo ktorékoľvek vyššie spomenuté konanie alebo činnosti predstavujú závažný priestupok voči nášmu duševnému vlastníctvu (vrátane autorských práv a autorských práv vzťahujúcich sa na databázu).

Článok X.

Rozhodné právo, arbitráž

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach stanovené inak, riadia sa tieto podmienky výlučne právnymi predpismi Slovenskej republiky a vykladajú sa v súlade s nimi, vylučujúc aplikáciu pravidiel týkajúcich sa kolízií právnych noriem. Viedenská konvencia o medzinárodnej kúpe tovaru z roku 1980 (CISG) sa nepoužije. Akákoľvek nezhoda, konflikt, nárok alebo spor, všeobecne vo vzťahu k Službám alebo týmto podmienkam, prípadne z nich vyplývajúcich, okrem iného aj vrátane ustanovení týkajúcich sa ich platnosti, jej štruktúry, alebo vymáhateľnosti (ďalej len „spor“), sa musí najprv povinne predložiť na zmierovacie konanie/mediáciu podľa zákona č. 420/2004 z..z. Slovenskej republiky v platnom znení. V prípade, že sa uvedený spor nevyrieši do šesťdesiatich (60) dní po podaní žiadosti o mediáciu podľa uvedených pravidiel mediácie, bude sa takýto spor riešiť výhradne a s konečnou platnosťou súdnou cestou.  

Článok XI.

Platby a reklamácie

Hneď po ukončení prehliadky bude klientovi automaticky naúčtovaná suma z platobnej karty. Každý klient má právo požiadať o vrátenie zaplatenej sumy do 24 hodín od ukončenia prehliadky. Počas tohto času sa finančné prostriedky zadržia na účte spoločnosti Kaktus. Pokiaľ klient nepožiada o vrátenie zaplatenej sumy do 24 hodín od absolvovania prehliadky, stráca právo na vrátenie jeho finančných prostriedkov. Spoločnosť je oprávnená posúdiť okolnosti týkajúce sa reklamácie v lehote 72 hodín, tým že vyzve zodpovedného Kaktus Guru aby predložil svoju verziu prehliadky. Po jeho/jej spätnej väzbe spoločnosti Kaktus Guru spoločnosť rozhodne o prípustnosti reklamácie. Spoločnosť vylučuje akékoľvek náhrady v prípade zásahu vyššej moci a v prípadoch ohrozenia života, zdravia alebo majetku tretích osôb.

V prípade, ak sa sprievodca k predmetnej veci nevyjadrí v lehote do 72 hodín od doručenia požiadavky na vyjadrenie sa, spoločnosť bude mať zato, že uznal svoje pochybenie a peniaze za prehliadku, či sprevádzanie budú vrátené zákazníkovi. Zákazníkovi bude vrátená plná suma za prehliadku, či sprevádzanie. Náklady spojené s platbami a riešením reklamácie bude niesť prevádzkovateľ aplikácie Kaktus.

V prípade sťažností klienta, sa klient zaväzuje predložiť prípadný chat alebo inú formu komunikácie uchovanú mimo aplikácie Kaktus medzi ním a stranou, ktorá službu poskytla.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť a platnosť dňom ich uverejnenia. Na záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, sa vzťahujú príslušné ustanovenia občianskeho zákonníka; v prípade, že používateľ nie je spotrebiteľom, sa na záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať alebo inak upravovať Služby bez predchádzajúceho upozornenia Užívateľov, ako aj bez ich súhlasu, ak takáto zmena neporušuje práva Užívateľov na platené Služby.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky zmeniť a doplniť, ak si tieto zmeny vyžadujú potrebné úpravy Služby, zmeny faktického stavu, právne ustanovenia, technické zdroje Prevádzkovateľa alebo iné okolnosti vyplývajúce z potrieb Prevádzkovateľa. V prípade zmeny Zmluvných podmienok je Užívateľ informovaný o ich aktuálnom znení a je uvedený odkaz na úplné znenie týchto Obchodných podmienok. Užívateľ je tiež oprávnený byť informovaný o aktuálnej verzii Podmienok na webovej stránke Prevádzkovateľa. V prípade, že užívateľ nesúhlasí s jeho dodatkami, má právo prerušiť používanie služieb kontrolóra. Ak Užívateľ pokračuje v používaní Služby, znamená to, že s nimi Používateľ súhlasil.
 4. Užívateľ je povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom má bydlisko, spolu s právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v tomto dokumente môže Prevádzkovateľ poskytnúť v súlade so zákonom všetky dostupné informácie týkajúce sa Užívateľov (vrátane osobných údajov Užívateľa) zákonným orgánom.
 5. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky aplikácie spravované spoločnosťou Kaktus Group s.r.o.                                                                                                                 
sk_SKSlovak
en_USEnglish sk_SKSlovak